Návštěvní řád Aquababy club Česká Lípa

Návštěvní řád kurzů

1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KURZŮ PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT


1.1. Kurzy plavání dětí s rodiči jsou určeny pro věkovou kategorii dětí ve věku 5 měsíců až 4 let. Děti jsou rozděleny do skupin v počtu do 8 dětí.

1.2. Kurzy plavání starších dětí jsou určeny pro věkovou kategorii dětí ve věku 3,5 až 6 let. Děti jsou rozděleny do skupin dle plaveckých schopností v počtu do 4-5 dětí.

1.3. Účastníci kurzu jsou povinni respektovat a dodržovat Návštěvní řád provozovatele. Náš řád ho s ohledem na potřeby kojenců a batolat upřesňuje a doplňuje.

1.4. V případě nedodržování těchto řádů může být účastník kurzu provozovatelem bazénu nebo organizátorem kurzů z kurzu vykázán, a to bez možnosti finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce!!!2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU:


2.1. Kurzy jsou vedeny instruktorkou, která vlastní osvědčení o získání kvalifikace, vydané na základě akreditace MŠMT ČR, a která pravidelně absolvuje doplňující školení a semináře, včetně poskytování první pomoci.

2.2. Metodika vedení kurzů byla vytvořena na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele kurzů a odborných publikací.

2.3. Předmětem kurzu je metodická činnost s dětmi za přítomnosti, či bez přítomnosti rodičů ve vodě, při níž jsou respektovány všechny potřeby dítěte (teplota vody, délka pobytu ve vodě, čistota prostředí, momentální stav a nálada dítěte, apod.)

2.4. Kurz má zpravidla 10 lekcí a probíhá 1x týdně (kurz trvá zpravidla 10 týdnů- poté začíná nový kurz a je nutné v případě pokračování uhradit kurz nový, bez ohledu na počet náhrad. Náhradu není možné zaměnit za vstup do dalšího kurzu). Délka lekce plavání kojenců a batolat a straších dětí je 30 minut. Délka lekce plavání dětí bez rodičů je 45 minut.

2.5. Děti jsou rozděleny do skupin podle psychomotorického vývoje, věku a schopností. O rozdělení rozhoduje instruktorka.

2.6. Na 1 dítě se z kapacitních důvodů může činnosti v bazénu účastnit pouze 1 dospělý.3. ÚHRADA KURZOVNÉHO:


3.1. Kurzovné se hradí předem na bankovní účet č. 94-4667690247/0100, do poznámky se uvede jméno dítěte nebo před první lekcí kurzu v hotovosti nebo QR kódem na baru.

3.2. Každý účastník kurzu obdrží doklad o zaplacení, který může být uplatněn u zdravotní pojišťovny. Bez zaplacení kurzovného nebude dítě do kurzu zařazeno.

3.3. Pokud budete chtít v plavání pokračovat, je nutné zaplatit nový kurz nejpozději na poslední lekci právě probíhajícího kurzu.4. OMLUVY A NÁHRADY:


4.1. Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty, ne naší povinností a v případě nesplnění níže uvedených podmínek není právní nárok na výběr náhradních lekcí.

4.2. Rodič je povinen absenci dítěte omluvit do 7:00 v den konání lekce nejpozději, a to pouze SMS na telefonním čísle: 601 03 05 05, nebo mailem aquababy@seznam.cz . V případě nutnosti telefonicky na uvedeném čísle.

4.3. Neomluvenou nebo pozdě omluvenou hodinu nelze nahradit!

4.4. Omluvené lekce je možno nahradit v jiném termínu dle volných kapacit, rezervaci provádí zákazník sám po předchozí domluvě na baru.

4.5. Lekce je možno nahrazovat v rámci trvání kurzu a dále pak po skončení kurzu, v případě pokračování. V případě nepokračování v dalším kurzu je nutné lekce vybrat v rámci trvání kurzu.

4.6. Do pokračujícího kurzu se převádí všechny řádně omluvené náhrady.

4.7. V případě 4 řádně neomluvených lekcí dle výše stanovených podmínek nebude mít rodič možnost pokračovat v dalším kurzu!

4.8. Peníze za nevyčerpané hodiny nelze vracet ani převádět do dalších kurzů.5. STORNO PODMÍNKY:


5.1. Na vrácení kurzovného není žádný právní nárok.

5.2. Částka za kurz bude vrácena pouze ve výjimečných případech - Žádost o vrácení kurzovného musí být podána písemnou formou (možné i elektronicky) a musí být doložena lékařskou zprávou.6. PRAKTICKÉ VŠEOBECNÉ INFORMACE:


6.1. Účastníci lekcí plavání jsou povinni dodržovat provozní řád a bezpečnostní pokyny. Před vstupem do prostor plaveckého klubu rodiče odloží kočárky do vymezeného prostoru. Kočárky vyprázdněte, nenechávejte v nich žádné cenné věci. Za jejich ztrátu neneseme zodpovědnost.

6.2. Parkování pro auta je zajištěno na přilehlých veřejných parkovacích místech.

6.3. Rodič se převlékne v šatně. K přebalení dítěte využije podložek určených k přebalování, popř. přebalovacích pultů (pozor na pád dítěte). Pod dítě vždy dejte podložku ze savého materiálu. Použité pleny se vyhazují do odpadkových košů. Při odchodu po sobě každý rodič přebalovací pult otře desinfekčním přípravkem, který je k dispozici v každé šatně.

6.4. Při použití nočníku je nutné jeho obsah vylít do WC! (nikoliv do umyvadla, nebo sprch) a poté nočník vypláchnout.

6.5. V šatně udržujte kolem sebe sucho, pořádek a čistotu.

6.6. Chovejte se, prosím, k veškerému zařízení ohleduplně. Vaše děti si chtějí hrát v příjemném a neponičeném prostředí.

6.7. Děti je možné nakrmit v prostoru odpočinkové místnosti, nedávejte dětem křupky a tomu podobné v šatnách – zanechává nečistoty.7. ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY:


7.1. Na bazén rodič vstupuje nejdříve 5 minut před zahájením své lekce. Do té doby vyčká v šatně nebo herně.

7.2. Před vstupem do bazénu se rodič i dítě omyjí důkladně mýdlem bez plavek pod sprchou.

7.3. Dítě musí mít do bazénu vhodné plavečky, dobře těsnící kolem nožiček a bříška (vhodnost posoudí instruktorka). Z ekologických důvodů nejsou doporučeny jednorázové plavecké pleny. Vhodnými plavkami jsou kojenecké plavky – neoprén nebo rostoucí kojenecké plavky. U starších dětí, schopných si říci svou potřebu, není nutné použití kojeneckých plavek.

7.4. Všechny maminky se před vstupem do bazénu odlíčí!

7.5. V průběhu lekce jsou používány pomůcky a hračky schválené hlavním hygienikem ČR. Hračky jsou vždy důkladně omyté a dezinfikované.

7.6. Rodič je po celou dobu lekce odpovědný za své dítě. Dítě nespouští z dohledu a dbá pokynů instruktorky. Rodič se s dítětem zapojuje do hry a nesmí lekci jakýmkoliv způsobem narušovat. O případném vyloučení z lekce rozhoduje instruktorka.

7.7. Po ukončení lekce se rodiče s dětmi po osprchování přesunou do šaten a bez zbytečného zdržování se obléknout a následně se přesunou do prostoru kavárny, kde tráví dobu doporučenou k aklimatizaci (20 – 30 min.).

7.8. V prostorách bazénu a sprchy je zakázáno běhání a skotačení dětí! Děti, které teprve začínají chodit doporučujeme nosit – nevodit za ruce.

7.9. Do prostor šatny, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla (šampony, dětské přesnídávky atd.) a jídlo.

7.10. Filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely po předchozím souhlasu přítomných.

7.11. Při použití WC v průběhu lekce plavání je povinností se opět ve sprše osprchovat a důkladně omýt mýdlem.

7.12. Při případném znečištění vody dítětem je pobyt osob v bazénu přerušen do odstranění znečištění. O dokončení lekce rozhodne instruktor na základě doporučení technického personálu bazénu. Pokud je lekce ukončena do poloviny lekce, tak je nárok na náhradní termín, pokud lekce bude ukončena v druhé polovině- náhradní termín není možný. Rodič, nebo zodpovědný zástupce, doprovázející dítě, nese plnou zodpovědnost za znečištění vody bazénu.

7.13. Další doprovázející osoby (babička, druhý rodič apod.) jsou také povinni řídit se provozním řádem. Tyto osoby sledují lekci přes okno v herně. O jejich přítomnosti je nutné informovat předem – větší počet dalších osob může snížit pozornost dětí a tím zásadně narušit průběh lekce. Doprovázející osoby vpouští obsluha kavárny po začátku lekce.

7.14. Za bezpečnost dětí po celou dobu lekce v bazénu i v ostatních prostorech odpovídá rodič. Při eventuálním úrazu poskytne první pomoc instruktorka. Kurzu se mohou zúčastnit pouze zdravé osoby.

7.15. Za zdravotní stav svůj a dítěte odpovídá rodič.

7.16. Za kvalitu vody odpovídá provozovatel. Kvalita vody odpovídá nařízením Krajské hygienické stanice. Teplota vody je max. 32°C.

7.17. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení areálu, je tato dospělá osoba povinna uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu.8. Závěrečné ustanovení


8.1. Provozní podmínky kurzů se řídí platnými právními předpisy, zejména: zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č.195/2005 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, vyhláška č.238/2011 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, vyhláška č.84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let a další.

8.2. Návštěvní řád byl zpracován na základě dokumentů: Doporučené zásady pro pořádání kurzů “Plavání” kojenců a batolat (St.zdr.ú. 11/2001), vyhláška č.238/2011 Sb., hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

8.3. Tento návštěvní řád a jeho dodržování je závazné pro všechny účastníky kurzů. Seznámení s návštěvním řádem a souhlas s ním potvrzuje každý účastník při uhrazení kurzu plavání, jeho porušováním můžete být vyloučeni z kurzu bez možnosti náhrad nevybraných lekcí a vrácení peněz za neproběhlé lekce.